Plaatsing theater cursus

Zodra het inschrijfformulier ondertekend is ingeleverd, is de aanmelding definitief. Wij rekenen erop dat u / uw kind de hele cursus afmaakt. Kan er door overmacht plotseling toch niet deelgenomen worden aan de les, dan dient u dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden.

Contributie

Contibutie is gebaseerd op een jaarbedrag en kan voldaan worden in 12 termijnen (maandelijkse betaling à 1/12 jaarbedrag per maand) of in één termijn vooraf (1/1 jaarbedrag bij aanvang seizoen).

Aanvang theaterlessen

Het is noodzakelijk dat de leerling minimaal 5 minuten (en maximaal 15 minuten) voor aanvang van de les aanwezig is, zodat we op tijd met de les kunnen beginnen.

Vakantiedata

Bij twijfel over vakantiedata en feestdagen verzoeken wij u contact op te nemen met de leraar van de desbetreffende groep. Wij houden over het algemeen de vakantiedata aan van scholen in de regio.

Gedragscode Theaterwerkplaats Zie

Bij onacceptabel gedrag van de leerling neemt de docent of het bestuur contact met u op. Als uiteindelijk het gedrag niet aangepast wordt leidt dit tot afmelding van de leerling.

Wij van theaterwerkplaats Zie tolereren geen seksueel overschrijdend gedrag zoals ongewenste aanrakingen en seksueel getinte uitspraken. Wij gaan hierbij uit van ‘common sense’, wij staan voor een veilige plek om te kunnen zijn en exploreren wie je bent zonder hierin geremd in te worden.

Mocht dit gedrag toch voorkomen geldt bij ons een zero-tolerance beleid, je wordt gelijk uit de vereniging gezet. Wij bieden voor mensen die last ervaren van degelijk gedrag een vertrouwenspersoon aan waar ze terecht kunnen met hun verhaal.

Uitgangspunten voor het beleid
Het bestuur van Theaterwerkplaats Zie heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen om een omgeving te creëren waarin de creativiteit en expressie van zijn leden in repetities en uitvoeringen de ruimte krijgt.Een facet hiervan is ervoor te zorgen dat de leden in een omgeving kunnen werken en spelen waarin zijn zich niet bedreigd of geïntimideerd hoeven te voelen.

• Theaterwerkplaats Zie is niet competent en bevoegd om oordelen uit te spreken over de waarheid of onwaarheid van een beschuldiging.
• Theaterwerkplaats Zie heeft de verantwoordelijkheid om een geuite beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag serieus in behandeling te nemen en hierover een intern onderzoek te starten.

Uitgangspunten voor afhandelen van zaken:
Theaterwerkplaats Zie is niet competent en bevoegd om oordelen uit te spreken over de waarheid of onwaarheid van een beschuldiging.

Theaterwerkplaats Zie dient een beschuldiging als startpunt te nemen voor een onderzoek naar de aard en toedracht van de zaak. Een beschuldiging volstaat niet voor de constatering van schuld. Een beschuldiging volstaat voor een goed onderzoek over de beschuldiging

Theaterwerkplaats Zie waarborgt gedurende het onderzoek de privacy van en neutrale omgang met zowel de beschuldiger als de beschuldigde.De beschuldiger wordt, voor zover mogelijk, door het bestuur in bescherming genomen.

Totdat er een juridisch bindende uitspraak ligt over de beschuldiging, kunnen de termen dader en slachtoffer nog niet gebruikt worden in de behandeling van of de communicatie over de zaak.

Vertrouwenspersoon
Mocht je met je problemen niet terecht kunnen bij je regisseur om wat voor reden dan ook, bieden wij vanuit de vereniging 2 vertrouwenspersonen. (Zoë Bressers en Massimo Bombrini) te bereiken via email adres: vertrouwenspersoon@theaterwerkplaatszie.nl. er zal binnen 24u gereageerd worden op de mail.

De rol van de vertrouwenspersoon is om een luisterend oor te bieden aan iedereen binnen de vereniging en die problemen ervaart met/rondom de vereniging. Dit kan zijn t.o.v andere spelers, regie of bestuursleden. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en zal niet gaan handelen zonder toestemming van de persoon in kwestie.

Verzuim van de leerling

Alleen met dringende redenen en tijdige afmelding vooraf mogen de lessen verzuimd worden. Met name in de laatste periode van een blok is het belangrijk dat alle leerlingen steeds aanwezig zijn om de presentatie/voorstelling goed voor te bereiden.

Presentaties

Tenminste één maal per seizoen zal er een presentatie plaatsvinden van hetgeen waar in de afgelopen periode aan is gewerkt.

Uitval lessen

Een leerling heeft geen recht op teruggave van lesgeld als een les door omstandigheden onverhoopt niet doorgaat. Theaterwerkplaats Zie zal zorgen voor een vervangend docent of organiseert een inhaalles. U ontvangt altijd een bericht van ons.

Wijziging persoonlijke gegevens

Het is van groot belang dat wijzigingen in adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer van de leerling zo spoedig mogelijk wordt doorgegeven

Foto- en filmmateriaal

Cursisten, ouders en/of verzorgers maken er geen bezwaar van en geven bij inschrijving toestemming aan Theaterwerkplaats Zie dat foto’s en filmmateriaal voor publiciteitsdoeleinden geplaatst mag worden op diverse sociale media als Facebook en Youtube én op de website van Theaterwerkplaats Zie.

Schade en/of verlies van eigendommen

Theaterwerkplaats Zie is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen van leerlingen en/of derden noch voor letsel van leerlingen en/of derden.